Trei deputaţi de Cluj – Horia Nasra (PSD), Adrian Dohotaru (USR), Csoma Botond (UDMR) - au depus o iniţiativă legislativă pentru creşterea fondului de locuinţe sociale.

Este vorba de un proiect de completare şi modificare a Legii 114/1996 privind locuinţele, iar în expunerea de motive la proiectul de lege iniţiatorii susţin că pe actuala piață de locuințe foarte mulți cetățeni nu au resurse materiale pentru a dobândi sau închiria o locuință adecvată, în condițiile în care aproape 40% din populație este săracă sau în risc de excluziune socială.

Art. 38 se completează și va avea următorul cuprins:

(1) Construcțiile de locuințe sociale se pot realiza, în orice localitate, pe mplasamentele prevăzute în documentațiile de urbanism și în condițiile prezentei legi.

(2) Constituirea fondului de locuințe sociale se face prin realizarea de construcții oi, prin reabilitarea unor construcții existente, prin transformarea unor spații, imobile acante, abandonate în spații de locuințe sociale și prin preluarea unui fond de apartamente în stocul de locuințe sociale din locuințele construite de dezvoltatorii privați cu care consiliile locale se pot asocia.

(3) Consiliile locale controlează și răspund de fondul de locuințe sociale situate pe  eritoriul unităților administrativ-teritoriale respective.

Se introduce un nou articol 38 1 cu următorul cuprins:

(1) Administrarea fondului de locuințe sociale și de necesitate se administrează de către autoritățile publice locale.

(2) Unitățile administrativ-teritoriale și Consiliile locale sunt responsabile să aboreze anual strategia pentru dezvoltarea fondului de locuințe sociale și de necesitate entru satisfacerea cererilor pe plan local.

(3) În vederea asigurării fondului de locuințe sociale și de necesitate, necesar pentru coperirea cerințelor pe plan local, unitățile administrativ-teritoriale și consiliile locale au bligația de a compensa prin noi locuințe sociale fiecare ieșire din stocul de locuințe fond de tat prin vânzări, casări, demolări.

(4) Consiliile locale și unitățile administrativ-teritoriale sunt obligate să întreprindă ăsuri necesare pentru a menține la un nivel adecvat indicatorii de rezultat care determină umărul de locuințe sociale și de necesitate realizate în raport cu numărul solicitărilor.

Art. 42. (1) se completează și va avea următorul cuprins:

(1) Au acces la locuință socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu n venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul pragului de ărăcie definit ca fiind 60% din venitul median, comunicat de Institutul Național de Statistică n ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii n care se repartizează locuința.

Art. 43 se completează și va avea următorul cuprins:

(1) Locuințele sociale se repartizează de către consiliile locale, în condițiile revederilor prezentului capitol, și de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită de onsiliile locale, următoarele categorii de persoane: tinerii căsătoriți care au fiecare vârsta de ână la 35 de ani, tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 8 ani, invalizii de gradul I și II, persoanele handicapate, pensionarii, veteranii și văduvele de ăzboi, republicată, și ai Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, alte persoane sau familii ndreptățite.

(2) Pentru a stabili modul de soluționare și prioritatea cererilor primite Consiliile ocale vor aplica următoarele criterii de bază:

a. Condițiile de locuit ale solicitanților;

b. Numărul copiilor și al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu olicitantul;

c. Starea sănătății soților sau a unor membri ai familiei;

d. Venitul mediu net lunar pe membru de familie;

(3) Consiliile Locale, prin hotărâre, pot decide aplicarea unor criterii suplimentare entru soluționarea cererilor. Orice criterii suplimentare care creează un dezavantaj ersoanelor cu venituri reduse în obținerea unei locuințe sociale sunt nule de drept.

Se introduce Art. 43 1 cu următorul cuprins:

(1) Consiliile Locale și unitățile administrativ-teritoriale au obligația de a întreprinde emersuri necesare pentru a asigura accesul persoanelor și familiilor marginalizate, stabilite conform nivelului veniturilor stabilit prin hotărâre de Guvern, la locuință și la serviciile ublice de strictă necesitate, incluzând: apă curentă, energie electrică, gaze naturale, ermoficare etc.

(2) În scopul îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1) Consiliile Locale pot încheia convenții cu furnizorii de servicii prin care se angajează să suporte o parte din atoriile pe care le au persoanele și familiile prevăzute în stare de nevoie, în conformitate cu normele care reglementează achizițiile publice.

(3) Sumele necesare menționate în convențiile încheiate cu furnizorii de servicii potrivit alin. (2) se asigură atât din bugetul de stat cât și cel local, potrivit legilor bugetare anuale.

Art. 48 se completează și va avea următorul cuprins:

(1) Nu pot beneficia de locuințe sociale, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care:

a. dețin în proprietate o locuință;

b. au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990;

c. au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

d. dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat.

(2) Autoritățile Locale nu pot refuza acordarea unei locuințe sociale pe alte criterii decât cele prevăzute în prezenta Lege.

(3) Criteriile prevăzute la al. (1) sunt exhaustive, iar orice act al Autorităților Locale prin care se creează un efect echivalent cu extinderea aplicabilității acestora este nul.

 

Legea prin care se reduce chiria la locuințele ANL, promulgată de președintele Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, la finele lunii iunie 2017, legea privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Actul normativ modifică metodologia de calcul a chiriei pentru locuinţele ANL, în sensul reducerii acesteia cu aproximativ 40% – 45%.

Nivelul maxim al chiriei nu poate depăși:

a) 10% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul brut pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului;

b) 20% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul brut pe membru de familie este mai mare decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată şi care nu depăşeşte cu 100% salariul minim brut pe ţară garantat în plată;

c) 30% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul brut pe membru de familie este mai mare decât 100%  din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, dar nu mai mult de 5000 lei.

 

Oferta apartamentelor de vânzare din Cluj-Napoca o găsești pe compariimobiliare.ro