Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) oferă finanțare pentru noi categorii de imobile în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF).

Totodată, ANCPI a redus termenele pentru anumite etape din cadrul procesului de înregistrare sistematică a imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară. Noile măsuri sunt prevăzute de Legea nr. 264/2021 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și au drept scop accelerarea lucrărilor derulate prin PNCCF, gratuit pentru cetățeni.

ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), continuă actualizarea și îmbunătățirea legislației și a procedurilor de lucru care vizează crearea unei evidențe reale a proprietăților din România.

Potrivit noilor modificări aduse Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, ANCPI finanțează, în cadrul PNCCF, lucrările de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale a imobilelor din extravilan și intravilan.

De asemenea, ANCPI cofinanțează, prin PNCCF, lucrările de întocmire a planurilor parcelare, care vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăților funciare și iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale.

Valoarea cofinanțării pentru realizarea planurilor parcelare este egală cu cea plătită pentru cofinanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților.

Măsura are ca scop deblocarea și accelerarea procesului de retrocedare a proprietăților și, prin urmare, accelerarea înregistrării sistematice a proprietăților.

Conform noilor prevederi legale în vigoare, întocmirea planurilor parcelare cu alocare de număr cadastral și deschidere de carte funciară este asimilată lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale. Ambele categorii de lucrări au ca efect deschiderea din oficiu de cărți funciare. Astfel, Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară recepționează documentele planurilor parcelare finale și deschid, din oficiu, cărți funciare noi pentru toate imobilele cuprinse în planul parcelar.

În plus, situația tehnică şi juridică a imobilelor va fi modificată, fără acordul proprietarilor, conform situației tehnico-juridice actuale identificată prin măsurătorile efectuate şi actele juridice colectate.

De asemenea, prin noile reglementări sunt reduse la jumătate termenele de afișare a planului parcelar (de la 60 de zile la 30 de zile), de contestare (de la 60 de zile la 30 de zile) și de soluționare a contestațiilor (de la 30 de zile la 15 zile).

Totodată, potrivit noului act normativ, ANCPI acordă gratuit acces online la seturile de date administrate, în funcție de disponibilitatea datelor în format electronic, notarilor publici, avocaților, executorilor judecătorești, persoanelor fizice şi juridice autorizate să efectueze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, experților judiciari, instituțiilor şi autorităților publice, precum şi altor entități care îndeplinesc un serviciu public, în scopul îndeplinirii atribuţiilor acestora.

Legea nr. 264/2021 prevede noi situații în care persoana interesată poate solicita notarea posesiei în cartea funciară în cadrul înregistrării sporadice:

  • pentru imobilele cu privire la care s-au emis titluri de proprietate, situate în zonele foste cooperativizate şi înscrise în cartea funciară la cerere sau ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică;
  • pentru imobilele situate în zonele necooperativizate cu privire la care a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale, ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică;
  • pentru imobile cu privire la care a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale, în cadrul procedurii de expropriere în condiţiile art. 41.
  • Până în prezent, legislaţia prevedea că o persoană poate solicita notarea posesiei pentru imobile neînscrise în cartea funciară, în lipsa actelor de proprietate asupra acestora sau pentru imobilele înscrise în cărţile funciare din regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938, în care nu s-au efectuat înscrieri în ultimii 30 de ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.

Legea nr. 264/2021 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 a intrat în vigoare pe 11 noiembrie 2021.